Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 3 mẫu thanh lý hợp đồng được dùng nhiều nhất

13/02/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Mẫu thanh lý hợp đồng là biên bản dùng để ghi lại sau khi hoàn thành một công việc cụ thể, được hai bên xác nhận về phạm vi, chất lượng. Những phát sinh sau khi hoàn thành công việc đó và hai bên đồng ký tên. Vậy khi lập mẫu biên bản này cần lưu ý nội dung?. Theo dõi bài viết sau đây để cập nhật thông tin bổ ích nhé!

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là một khái niệm chỉ việc chấm dứt một giao dịch dân sự cụ thể là hợp đồng, thường được lập thành biên bản gọi là biên bản thanh lý.

Tìm hiểu chi tiết hơn về những nguyên tắc, thủ tục, quy trình của biên bản TLHĐ <Tại đây>

Top 3 mẫu thanh lý hợp đồng được dùng nhiều nhất

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng

 1. Là biên bản đáp ứng, không để xảy ra tranh chấp, hay mâu thuẫn. Và giải quyết
  những mâu thuẫn, điều lệ dựa trên cơ sở lý thuyết
 2. Là một văn bản dựa trên sự thỏa thuận của đại diện 2 bên (Bên A và Bên B)
 3. Việc soạn thảo, áp dụng các điều lệ theo đúng những điều khoản của hợp đồng
  cũ, và hợp đồng chính thức đã ký kết.

Top 3 mẫu thanh lý hợp đồng được dùng nhiều nhất

3 mẫu thanh lý hợp đồng được dùng nhiều nhất

Dưới đây là một số dạng mẫu biên bản TLHĐ của một số loại loại HĐ theo lĩnh vực cụ thể. Chúng là những mẫu có nội dung và hình thức rõ ràng, được trình bày theo đúng quy cách. Với những mẫu tiêu chuẩn này bạn đã hình dung được mẫu thực hiện hợp đồng là gì. Và để có một biên bản hoàn chỉnh chúng ta cần đưa ra những điều kiện và điều khoản nào.

Mẫu thanh lý hợp đồng kinh tế

*** Note: Khi lập mẫu biên bản này, nội dung hợp đồng sau đây bạn cần lưu ý để thực hiện nhé:

 • Thông tin về công ty sử dụng dịch vụ
 • Thông tin về công ty cung cấp dịch vụ.
 • Thỏa thuận Chấm dứt (Thông tin Hợp đồng).
 • Các công việc đã hoàn thành.
 • Các công việc cần phải thực hiện
 • Nghĩa vụ của các bên trong phần công việc còn lại.
 • Thống nhất thời gian chấm dứt hợp đồng.

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………
Chức danh : …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại : …………………………………… Fax: ……………………………………………….
MST : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..
Chức danh : …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại : ……………………………………………… Fax: …………………………………….
MST : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:

ĐIỀU 1:
Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
 Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………
 Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
 Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………
Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

Mẫu thanh lý hợp đồng xây dựng

***Note: Khi soạn thảo mẫu BBTLHĐ xây dựng. Những nội dung sau bạn cần hết sức lưu ý, là:

Ngoài quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, căn cứ lập và chữ ký của người đại diện. Thì khi trình bày mẫu biên bản TLHĐ xây dựng phải cần lưu ý, đề cập những thông tin sau:

 • Cần ghi đầy đủ thông tin các bên đã có thỏa thuận hợp đồng, gồm: Tên đơn vị; Họ và tên người đại diện theo pháp luật; Địa chỉ đơn vị; Số điện thoại; Mã số giấy phép kinh doanh; Mã số thuế của đơn vị…
 • Thời gian thanh lý HĐ.
 • Nội dung bàn giao giữa 2 bên
 • Xác nhận của 2 bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

– Căn cứ Hợp đồng thi công số …./HĐTC ký ngày ngày ….-…-20…. giữa Công ty cổ phần …. và Công ty thiết kế – xây dựng …..

– Theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…,

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN …..

Địa chỉ : Số … Phổ Quang A, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………… Fax: …………

Đại diện : ông Lương Ngọc ……… Tổng Giám Đốc.

Bên B: CÔNG TY THIẾT KẾ – XÂY DỰNG ……

Địa chỉ: Số …… Hoàng Hà A, P. 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : ………….. – Fax : ……..

Đại diện: ông Trần Tuấn ………., Giám đốc.

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

1. Thanh lý Hợp đồng thi công số ………/HĐTC đã ký ngày ngày … tháng … năm 20…. giữa hai bên.

2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số ……/HĐTC ngày …../…./20… nữa.

3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(SỐ: …../20…../…….)

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: …./20……/…..

– Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi Bên;

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH …

Địa chỉ: ……

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH …

Địa chỉ: …

Đại diện bởi: Ông Nguyễn Văn B

Chức vụ: Giám đốc

Hai Bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng tư vấn dịch vụ số :…./20…./………….. ký ngày …. tháng … năm 20… và thanh quyết toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc đã hoàn thành

Bên B đã hoàn thành nội dung công việc trong bản hợp đồng số …./20…./……………

Điều 2. Thanh toán

– Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo quy định Hợp đồng.

– Ngay sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ cung cấp Hóa đơn
thuế GTGT cho Bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên cùng nhất trí thanh lý các nội dung công viêc nêu tại Hợp đồng số…./20…./…………… ký ngày …. tháng ….. năm 20…. Kể từ ngày Bên B xuất và gửi hóa đơn GTGT cho Bên A tương ứng với khoản phí dịch vụ đã được thanh toán, nội dung Hợp đồng số…./20…/………… ký ngày …. tháng …… năm 20….. không còn giá trị và hai Bên không có bất kỳ một khiếu kiện nào.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Bên cạnh những mẫu biên bản kể trên, bạn có thể tham khảo thêm: Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

Top 3 mẫu thanh lý hợp đồng được dùng nhiều nhất

Tạm kết

Mẫu biên bản thực hiện hợp đồng lập ra không phải là một trong những loại giấy tờ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là một trong những thủ tục quan trọng trong việc thực hiện hợp tác dù bất kỳ lĩnh vực nào. Rất mong những thông tin chia sẻ trên sẽ bổ ích với bạn.

Truy cập World Land để cập nhật những thông tin đầu tư bất động sản 2022 mới nhất nhé