Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

17/03/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Khi đã hoàn tất công việc nào đó và đã được 2 bên đồng thuận xác nhận khối lượng, chất lượng, cũng như các phát sinh thêm của công việc đó. Thì lúc này lập biên bản thanh lý hợp đồng sẽ giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng về sau. Nếu bạn đang tìm những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp mới nhất. Tham khảo ngay bài viết dưới đây để tìm mẫu biên bản phù hợp với nhu cầu, mục đích của bạn nhé!

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng. Bạn có thể tham khảo thêm tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015

Mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng

Mục đích chính của việc chấm dứt hợp đồng là ghi nhận việc các bên tham gia hợp đồng đã hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng.

Việc chấm dứt hợp đồng có tầm quan trọng giúp các bên xác nhận việc thực hiện các quyền. Và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Nó là cơ sở quan trọng để thể hiện ý chí của các bên về việc nghĩa vụ trong hợp đồng đã được thực hiện. Và hoàn thành theo hợp đồng.

Các quyền và nghĩa vụ do các bên thực hiện và hợp đồng sẽ chấm dứt. Vì vậy, mục đích chính của việc chấm dứt hợp đồng là để các bên giải phóng quyền và nghĩa vụ của bên kia. Tránh xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

 

Trường hợp cần nào cần lập biên bản thanh lý hợp đồng

Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 thì chấm dứt hợp đồng được lập trong các trường hợp sau:

  • Thực hiện xong các nghĩa vụ trong hợp đồng
  • Chấm dứt theo thỏa thuận tự do giữa các bên
  • Một trong hai bên chủ thể có quyền và có nghĩa vụ của hợp đồng đồng chết hoặc chấm dứt (đối với pháp nhân) mà không có sự kế thừa quyền và nghĩa vụ hoặc đối với các giao dịch dân sự không thể kế thừa.
  • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ thực hiện hợp đồng.
  • Đối tượng của hợp đồng không còn nên các bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Đặc điểm của biên bản thanh lý hợp đồng

Biên bạn thanh lý hợp đồng có 3 đặc điểm nổi bật như sau:

Thứ nhất: Biên bản thanh lý hợp đồng phải bằng văn bản và có xác nhận của hai bên trong hợp đồng chính.

Thứ hai: Biên bản thanh lý hợp đồng cần thể hiện diện như một điều khoản trong hợp đồng chính. Hợp đồng chính có thể có điều khoản chấm dứt và các bên không cần phải chấm dứt.

Thứ ba: Biên bản thanh lý hợp đồng có nội dung cơ bản, gồm:

+ Tuyên bố về việc tuân thủ, hoàn thành nghĩa vụ các bên
+ Ghi nhận về số lượng
+ Tính chất nghĩa vụ đã được hoàn thành và tuyên bố về việc chất dứt quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng.

Về nguyên tắc, việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ không có sự khác biệt khi chấm dứt hợp đồng.Trong một số trường hợp đặc biệt như hợp đồng cung cấp thiết bị, công trình, … thì biên bản thanh lý có thể chi tiết cụ thể hơn với tên gọi riêng hay còn gọi là Biên bản nghiệm thu với các nội dung cụ thể khác: điều kiện bảo trì; bảo hành; tiền tạm giữ để bảo hành…

Thủ tục thanh lý hợp đồng

Với sự phân tích trên, việc lập biên bản thanh lý hợp đồng có thể được hiểu là xảy ra khi các bên chấm dứt, hoàn thành hợp đồng hoặc theo thỏa thuận của các bên. Mặc dù Bộ luật Dân sự không quy định rõ ràng về việc chấm dứt hợp đồng nhưng có đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng. Do đó, thủ tục thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện như sau:

1. Nếu các bên đạt được thỏa thuận thì việc thanh lý hợp đồng sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp các bên soạn thảo giao thức giải quyết hợp đồng cho đến khi họ đạt được sự đồng thuận. Sau đó họ ký biên bản thanh lý/chấm dứt hợp đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên tuân thủ theo biên bản thanh lý này

2. Trong trường hợp đơn phương thực hiện hợp đồng, bên đơn phương cũng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng trước đó.Theo đó, có hai trường hợp xảy ra như sau:

+ Hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng: Căn cứ vào thỏa thuận này, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lập văn bản giải quyết và gửi cho bên bị đơn phương chấm dứt.

Lưu ý: Thời gian thông báo cần tuân theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc nên thông báo trước cho đối tác một thời gian nhất định.

+ Hai bên không có thỏa thuận trong hợp đồng: Trong trường hợp có nhu cầu, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải cung cấp cho bên kia biên bản thanh lý và được sự đồng ý của bên đó. Nếu xảy ra thiệt hại, hai bên cũng phải thỏa thuận về việc bồi thường.

Biên bản thanh lý hợp đồng có bắt buộc không?

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về thanh lý hợp đồng cũng như các trường hợp thanh lý nhưng trên thực tế, việc lập biên bản thanh lý hợp đồng sẽ được thực hiện trong các trường hợp:

  • Công việc theo hợp đồng đã được thực hiện xong
  • Thời hạn có hiệu lực hợp đồng kinh tế đã hết. Và không có sự thỏa thuận kéo dài thời hạn đó.
  • Hợp đồng bị đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ theo sự thỏa thuận của hai bên. Hoặc do sự kiện bất khả kháng
  • Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện khi một bên ký kết hợp đồng là pháp nhân phải giải thể, đã phá sản hoặc cá nhân đã chết.
Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất
Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ hợp đồng số ……./… đã ký giữa hai bên ngày … tháng ….. năm….. ;
– Căn cứ bộ luật dân sự năm 2015, Luật thương mại 2005;
– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng và nhu cầu của các bên.
Hôm nay tại địa chỉ số….. đường …, phường …, quận …. tỉnh/Thành phố ……………………………………………
Chúng tôi gồm:
BÊN A: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ……………. Dân tộc: …….. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số: ………………. Ngày cấp: ………………………………………………………………………………
Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN B: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ……………………………………………………………………………………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh: ……………. Dân tộc: …….. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………. Ngày cấp: ……………………………………………………………………………….
Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Hai bên thỏa thuận thanh lý hợp đồng số: ……/….. ký ngày …. tháng …. năm …. với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thanh lý quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng
Bên B đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong hợp đồng số: ……/….. ký ngày …. tháng …. năm …. ký với Bên A. Hai bên đã nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ và thanh toán đầy đủ nghĩa vụ công nợ của hợp đồng trên.

Điều 2: Cam kết chung
Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.
Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.
Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.
         BÊN A                                                                                                                                       BÊN B
(kí và ghi rõ họ tên)                                                                                                                   (kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Biên bản thanh lý hợp đồng

Một số lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng

Dưới đây là một vài lưu ý về biên bản thanh lý hợp đồng

+ Biên bản thanh lý hợp đồng hay biên bản chấm dứt hợp đồng thường không bao giờ đi riêng một mình. Nó được thực hiện trên cơ sở của một hợp đồng khác. Vì vậy, hợp đồng là cơ sở để lập biên bản thanh lý hợp đồng. Các quy định của biên bản chấm dứt hợp đồng phải “KHỚP” với hợp đồng chính.

+ Không có “Quy chuẩn” nào khi hai bên chấm dứt hợp đồng miễn là thỏa thuận. Và không trái với quy định của pháp luật.

Top 6 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp phổ biến mới nhất

Tạm kết

Vừa rồi World Land đã chia sẻ bạn một vài thông tin, những vấn đề liên quan. Và những mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hợp pháp, thông dụng hiện nay. Nếu còn thắc mắc về bài viết hay lĩnh vực bất động sản vui lòng liên hệ World Land để được tư vấn, giải đáp thắc mắc nhanh chóng.