Bất động sản HOT nhất năm! Đừng bỏ lỡ!

Căn hộ The Hybrid Thủ Đức

Top 7 biên bản bàn giao được dùng nhiều nhất hiện nay

16/02/2023Như ÚtKiến thức Bất Động Sản

Biên bản bàn giao được lập ra nhằm đảm bảo tránh những tranh chấp không đáng có khi giao nhận hàng hóa, tài liệu, chứng cứ…làm bằng chứng. Tùy theo, lĩnh vực, mục đích của người sử dụng sẽ biên soạn mẫu hợp đồng phù hợp. Dưới đây là 7 mẫu biên bản bàn giao được dùng nhiều nhất hiện nay, bạn có thể tham khảo nhé!

Top 7 biên bản bàn giao được dùng nhiều nhất hiện nay

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Một số lưu ý khi lập mẫu BB bàn giao công việc

Khi trình bày BBBG cần phải bao đảm cần ghi rõ:

+ Ghi rõ cụ thể ngày tháng năm bàn giao

+ Ghi đầy đủ chính xác thông tin của 2 bên tham gia, gồm:
Họ và tên; Số CMND/CCCD; Ngày tháng năm sinh; Địa chỉ; Số điện thoại

+ Ghi Nội dung tài sản, gồm: Tên loại tài sản; Nội dung bàn giao; Giá trị tài sản (có thể là trị giá thành tiền hoặc bằng chữ hoặc số)

+ Chữ ký và xác nhận của hai bên.

Top 7 biên bản bàn giao được dùng nhiều nhất hiện nay

Mẫu BB bàn giao công việc tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Lý do bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC
STT Nội dung công việc Người nhận
1
2
B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN
STT Tên tài liệu, tài sản Số lượng Tình trạng Vị trí
1
2

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện và toàn bộ tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa

Những lưu ý khi trình bày mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Khi trình bày biên bản giao nhận hàng hoá, người thực hiện phải chú ý các mặt sau:

+ Thông tin chi tiết về người bán và người mua phải đầy đủ và chính xác, từ tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, người đại diện. …)

+ Biên bản giao nhận hàng hóa phải được thực hiện song song khi giao kết hợp đồng mua bán hoặc khi giao nhận hàng. Bởi vì khi để thực hiện cuối cùng, bạn không thể theo dõi quá trình giao nhận và dễ gặp sai xót nhiều hơn.

+ Để tăng tính pháp lý cao nhất, cần có chữ ký và con dấu của hai bên, nếu thiếu chữ ký của người đại diện và con dấu của hai bên hoặc thiếu một trong các bên thì giao thức không có hiệu lực pháp luật.

+ Việc giao nhận hàng hóa phải được lập thành 2 bản, người bán và người mua mỗi người giữ một bản để làm căn cứ pháp lý phòng trường hợp không may xảy ra tranh chấp.

+ Mỗi biên bản giao nhận sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo điều kiện, chủng loại hàng hóa và ý muốn của các bên nhưng bạn phải đảm bảo đúng thủ tục, không vi phạm pháp luật.

Mấu biên bản bàn giao nhận hàng hóa tham khảo

CÔNG TY………….

Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………., ngày….tháng…..năm …….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………
– Địa chỉ : …………………………………………….
– Điện thoại : ………………………
– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..
BÊN B (Bên giao hàng): ………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: ……………………………………………………….
– Điện thoại: …………………………
– Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách ĐVT Số lượng Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

 

BÊN GIAO: ………….. ………….. …………..

Họ tên:………………. ………….. …………..

Chức vụ:… ………….. ………….. …………..

Công ty:… ………….. …………..

BÊN NHẬN: ………….. …………..

Họ tên:….. ………….. …………..

Chức vụ:… ………….. …………..

Công ty:….. ………….. …………..

Trụ sở: ……………………………

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01
02
03
04

BÊN GIAO BÊN NHẬN

Mẫu Biên bản giao nhận hóa đơn

CÔNG TY………….

Số: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………., ngày….tháng…..năm …….

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên giao): …………………………………………………
– Địa chỉ : …………………………………………….
– Điện thoại : ………………………
– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..
BÊN B (Bên nhận): ………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ: ……………………………………………………….
– Điện thoại: …………………………
– Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………
Chi tiết tài liệu bàn giao gồm:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị

Nội dung cần trình bày trong BB bàn giao thiết bị

Về cơ bản, BB bàn giao thiết bị bao gồm các nội dung sau:
+ Phần đầu: Gồm:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản.
  • Tên biên bản: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ
  • Thời gian lập BB: Ghi đầy đủ Ngày/tháng/năm và thời gian lập BB

+ Phần nội dung: Gồm

  • Ghi thông tin bên giao, gồm: Họ và tên, chức vụ (nếu có)
  • Ghi thông tin bên nhận, gồm: Họ và tên, chức vụ (nếu có)
  • Ghi thông tin về loại thiết bị bàn giao, gồm: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng và tình trạng của thiết bị
  • Ghi thông tin về việc kiểm tra, bàn giao

+ Phần cuối: Gồm

  • Ghi rõ 2 bên thống nhất lập biên bản giao nhận thiết bị theo nội dung trên, biên bản giao nhận thiết bị được lập thành hai bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản.
  • Chữ ký của cả hai bên.

Mẫu biên bản tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

 

Hôm nay, ngày….tháng…năm….tại……………………………chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO:

1…………………

2…………………..

3…………………

BÊN NHẬN:

1………………..

2…………………

Bên giao bàn giao một số thiết bị như sau:

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, mã thiết bị Số lượng Hiện trạng

Bên giao giao cho…….là chủ của sản đã kiểm tra về thông tin sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Bên giao Bên nhận

Mẫu biên bản bàn giao vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
.…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số:…/HĐMB-…. .. ;

Căn cứ….;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ………Chức vụ:…

Công ty:….

Địa chỉ:…

Số điện thoại liên hệ:…

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Đại diện bên giao Ông / Bà: …Chức vụ: Chủ đầu tư

Công ty:…

Địa chỉ:……

Số điện thoại liên hệ:…..

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao vật tư….. cho bên B tại công trình…

Thông tin các loại vật tư bàn giao:

Lý do bàn giao

Ngày …/…./…. Bên A và Bên B có thiết lập Hợp đồng mua bán vật tư số:…/HĐMB-….. Như đã thỏa thuận Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ số vật tư cho bên B tại Công trình…. vào ngày…./…./….

Hôm nay, đúng thời gian như các bên đã thống nhất, hai bên đều có mặt thực hiện bàn giao, nhận vật tư.

Giá trị vật tư:

Tổng giá trị vật tư đã được liệt kê nêu trên là:……… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:….VNĐ)

Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức giao tiền mặt:… tại …

Bên A nhận đủ số tiền là:…… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…….)

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây

Bên bàn giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ
SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tạm kết

Trên đây 7 mẫu biên bản bàn giao theo lĩnh vực, mục đích cụ thể ngắn, đầy đủ tính pháp lý. Mong rằng, với những thông tin trên bổ ích với bạn.

Để cập nhật những thông tin mua bán bất động sản mới nhất, đừng quên truy cập World Land nhé!